การลงทุนในบ่อนออนไลน์

      นักลงทุนบ่อนออนไลน์จะเป็นนักธุรกิจที่มาลงทุนในการสร้างอาคารของบ่อนรวมทั้งโรงแรมที่ตั้งมาคู่ขนานกับบ่อนออนไลน์ จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดสถานที่เพื่อให้นักเล่นได้เข้ามาเล่นและดูแลความเรียบร้อยต่างๆ “เป็นแค่คนจัดสถานที่ให้คนชอบเล่นมาเล่น”  จากการศึกษาจะพบว่านักลงทุนส่วนใหญ่ที่จะเข้ามาลงทุนธุรกิจบ่อนออนไลน์จะต้องมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่กัมพูชา จึงจะสามารถดำเนินธุรกิจบ่อนออนไลน์ได้ และการลงทุนในบ่อนออนไลน์ กลุ่มที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด คือ กลุ่มนักลงทุนบ่อนออนไลน์ เพราะเป็นเพียงผู้ที่อำนวยความสะดวก และจัดสถานที่ให้กับเจ้าของโต๊ะหรือเจ้ามือ และนักเล่นได้เข้ามาเล่นได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งการอำนวยความสะดวก และการบริการต่างๆ เช่น การเดินทาง อาหาร ที่พักให้กับนักเล่นพนัน โดยนักลงทุนบ่อนออนไลน์จะได้ค่าตอบแทน จากการเก็บเช่าที่ตั้งโต๊ะ และเสียค่าใช้จ่ายไปกับ ค่าสาธารณูปโภค ค่าแรงงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ในขณะเดียวกันนักลงทุนบ่อนออนไลน์ส่วนใหญ่มักจะเป็นเจ้าของโต๊ะ หรือเป็นเจ้ามือด้วย เจ้าของโต๊ะ (ขอน) หรือ เจ้ามือเจ้าของโต๊ะ (ขอน)หรือ เจ้ามือ หมายถึง นักธุรกิจที่นำเครื่องหรือการ สมัคร คา สิ โนออนไลน์ มาลงในบ่อน โดยเจ้ามือจะต้องเสียค่าเช่าให้แก่เจ้าของบ่อน แต่ก็จะได้เงินกินเปล่าหรือค่าต๋งในการเล่นแต่ละครั้ง 

      ในขณะเดียวกันเจ้าของบ่อนหรือนักลงทุนเองก็มักจะเป็นเจ้ามือหรือเจ้าของเครื่องเล่นบางประเภทด้วย ภายในบ่อนนักลงทุนดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ นักลงทุนที่นำ เงินมาลงทุนโดยตรง ซึ่งจากข้อมูลในพื้นที่

ชายแดนจังหวัดจันทบุรี และตราด พบว่านักลงทุนส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยนักการเมืองท้องถิ่น

นักธุรกิจท้องถิ่น นักธุรกิจจากกรุงเทพมหานคร หรือนักธุรกิจจากต่างประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์

รวมทั้งนักลงทุนจากประเทศกัมพูชานักลงทุนเหล่านี้จะนำเงินมาลงทุนในบ่อนออนไลน์โดยใช้เครือข่าย

ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ ด้วยการชักชวนพรรคพวก เพื่อนฝูงมาร่วมลงทุน  และนักลงทุนซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลของฝ่ายกัมพูชาที่เข้ามาถือหุ้นลมโดยอาศัยการเป็นเจ้าของพื้นที่ส่วนใหญ่นักลงทุนที่เข้ามาถือหุ้นลมจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางการเมืองในประเทศกัมพูชา ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติ เจ้าของโต๊ะ หรือเจ้ามือ จะเป็นจัดอยู่ในกลุ่มของผู้ที่มีโอกาสทั้งได้และเสีย จากการลงทุนในบ่อน คาสิโนออนไลน์ โดยเจ้าของโต๊ะที่เป็นเจ้าของบ่อนหรือนักลงทุนบ่อนออนไลน์ จะใช้ระบบการบริหารที่เรียกว่าการบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุมการเสียประโยชน์ ซึ่งจะได้อธิบายในหัวข้อ

ต่อไป  

      ในส่วนของ นักเล่นพนันบ่อนออนไลน์ ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาเล่นการพนันในบ่อนออนไลน์ เราสามารถแบ่งนักเล่นพนันบ่อนออนไลน์ออกเป็น 2ระดับโดยใช้เกณฑ์จำนวนเงินที่นำมาเล่นในบ่อน    กลุ่มนักเล่นรายใหญ่ หมายถึง ผู้เล่นซึ่งลงทุนเล่นในแต่ละครั้งจำนวนมากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป โดยทั่วไปเป็นนักเล่นพนันจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดชลบุรี หรือจังหวัดระยองนักเล่นกลุ่มนี้รู้จักกันในนามกลุ่มVIP โดยจะมีการแยกสถานที่ในการเล่นออก

จากนักเล่นรายย่อยอย่างชัดเจน นอกจากนี้นักเล่นกลุ่มนี้จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากทางบ่อนออนไลน์ตามความต้องการของนักเล่น เช่น บริการที่พัก การบริการทางเพศ เป็นต้น กลุ่มนักเล่นรายย่อย หมายถึง ผู้เล่นซึ่งเข้ามาเล่นในบ่อน ด้วยเงินจำนวนน้อยแต่เป็นคนส่วนใหญ่ของบ่อนออนไลน์หรือที่เรียกว่าเป็นกลุ่มนักเล่น “สนามทราย” นักเล่นรายย่อยถูกวางบทบาทโดยเจ้าของบ่อนว่าเป็นหน้าม้าให้บ่อนออนไลน์เพื่อสร้างให้มีบรรยากาศที่คึกคักดังนั้น ทางบ่อนจะมีการจัดตั้งรถตู้รับส่งผู้เล่นพนันรายย่อยเข้ามาบ่อนเป็นประจำ โดยมีแรงจูงใจให้กับนักเล่นพนันคือเงินเล็กน้อย และการได้รับประทานอาหารฟรีตลอดทั้งวันสำหรับกระบวนการบริหารบ่อนออนไลน์ของชนชั้นนำทางเศรษฐกิจและการเมืองในฐานะที่เป็นเจ้าของบ่อนจะเป็นผู้กำหนดระบบการบริหารบ่อนออนไลน์ในการกำหนดการบริหารบ่อนออนไลน์สามารถจะแบ่งรูปแบบการบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย การส่งเสริมการตลาด การบริหารบุคคล การบริหารความเสี่ยง การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทย และการบริหารงานสนับสนุนการบริหารบ่อนออนไลน์ของชนชั้นนำทางเศรษฐกิจและการเมืองในฐานะที่เป็นเจ้าของบ่อนจะมีระบบการบริหารที่มุ่งเน้นผลกำไรจากการลงทุนเป็นหลัก ดังนั้นกระบวนการหนึ่ง

ที่จะนำมาซึ่งผลกำไรก็คือ กลยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาด ด้วยวิธีการต่างๆ ที่จะให้มีลูกค้าหรือผู้เล่น คา สิ โน ออนไลน์

 เข้ามาออนไลน์เล่นในบ่อนของตนให้มากที่สุด “การทำธุรกิจต้องรู้จักวัฒนธรรมลูกค้า”โดยเฉพาะลูกค้า

คนไทย “คนไทยชอบของแถม ของฟรี”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *